Innehav

Aktiva Noterade Innehav

Traction är storägare i ett antal mindre och medelstora noterade bolag. Vi investerar i företag där vi ser en betydande omvärderingspotential och där riskerna är hanterbara. Andra affärer i noterade företag kan innebära att vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital och där vi ser möjligheter till god avkastning. I några av nedanstående företag har Traction varit delägare innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. Nedanstående bolag avser bolag där Traction har en ägarandel överstigande 10 procent eller bolag där Traction har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen.

BE Group

Öppna i nytt fönster

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. Bolagets cirka 10 000 kunder finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande leverantörer. Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik och enklare produktion erbjuder BE Group lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter. Huvudkontoret ligger i Malmö.

BE Group levererade under 2021 den bästa rörelsemarginalen sedan börsintroduktionen 2006 drivet av kraftigt stigande stålpriser, materialbrist i kombination med effekter av tidigare vidtagna strukturella förändringar. Totalt ökade försäljningen med 47 procent och det underliggande rörelseresultatet förbättrades kraftigt och uppgick till 529 (96) Mkr. Levererat tonnage ökade sammantaget med drygt 11 procent. Stigande stålpriser medförde lagervinster om 92 (-17) Mkr och rörelseresultatet ökade till 621 (39) Mkr vilket är det bästa sedan 2006. BE Groups aktie utvecklades starkt under 2021 där bolagets nettoresultat överstiger börsvärdet vid ingången av året.

Traction har varit engagerad i bolagets styrelse sedan 2012. BE Group är sedan november 2006 noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

 

Drillcon

Öppna i nytt fönster

Drillcon är Europas största företag inom kärnborrning och en stor raiseborrningsentreprenör. Bolagets marknad utgörs av kunder inom gruv- och anläggningsindustrin. Den huvudsakliga verksamheten drivs idag genom dotterbolag i Sverige, Portugal, Spanien, Irland, Norge och Chile. Genom dessa dotterbolag utför Drillcon tjänster till kunder i ett flertal länder. I Sverige levererar Drillcon borrtjänster till bl.a. Boliden, LKAB och Lundin Mining. Kärnborrning används för att ta materialprover i berg och kan även användas för betongförstärkning, medan raiseborrning är en metod för att borra schakt i berg, bland annat för ventilation och gruvhissar. Tjänsterna erbjuds på samtliga geografiska marknader. Drillcon har varit i branschen sedan 1963 och har huvudkontor i Örebro. Under senare år har Drillcon investerat kraftigt för att möta ökad efterfrågan inom både kärn- och raiseborrning.

Drillcons omsättning steg under 2021 med drygt 20 procent samtidigt som bolaget uppvisade ett negativt resultat. EBITDA minskade från 44 Mkr till drygt 23 Mkr. Det svaga resultatet förklaras av en mängd operationella störningar och förseningar i projekten kopplat till tekniska problem, väntan på reservdelar, geologiska utmaningar mm. Under året etablerade Drillcon verksamhet på Irland där bolaget också påbörjade borrning för kunds räkning. Totalt är bedömningen att den negativa resultatpåverkan för ovan nämnda kostnader och etablering på Irland uppgick till cirka 28 Mkr.

Traction är delägare i Drillcon sedan hösten 2008 och äger sedan 2013 över 50 procent av aktierna. Drillcon är noterat på Nasdaq Stockholm First North.

 

 

Driver Group

Öppna i nytt fönster

Driver Group är ett brittiskt konsultbolag och en av de globalt ledande aktörerna inom tvistehantering främst med inriktning mot bygg-, infrastruktur- och energisektorerna under varumärkena Driver Trett och Diales. Bolaget erbjuder även tjänster inom traditionell teknisk projektledning och rådgivning under varumärket Driver Project Services. Driver Group har kompetensen att erbjuda skräddarsydda tjänster inom alla olika faser i projektcykeln. Den geografiska närvaron sträcker sig över fem kontinenter via 31 kontor i 18 länder. Rörelsesegmenten består av Europe & Americas (EuAm), Middle East samt Asia Pasific, varav EuAM utgör ca 50 procent av gruppens omsättning. Under räkenskapsåret 2020/21 omsatte bolaget strax under 50 MBP. Bolaget grundades år 1978 och huvudkontoret är i Haslingden, UK.

Traction köpte in sig i Driver Group i slutet av 2019 och äger över 21 procent av aktierna. Bolaget är noterat på AIM-listan, London Stock Exchange.

Hifab Group

Öppna i nytt fönster

Hifab Group är en av Sveriges ledande koncerner inom projektledning, med över 65 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och alla dess discipliner. Hifab tillhandahåller projektledning och rådgivning inom hus & industri, transport & infrastruktur, miljö & energi samt processteknik, och i projekten finns det alltid ett fokus på hållbarhet. Genom verksamheterna i Hifab International och Hifab OY har man ett betydande internationellt engagemang och är delaktig i ett flertal utvecklingsprojekt i ett 20-tal länder.

2021 var ett utmanande år för Hifab med fallande omsättning och negativt rörelseresultat. Resultatet är belastat med flera engångsposter däribland uppsägningskostnader för medarbetare som under en längre tidsperiod inte varit belagda och avvecklingskostnader för tidigare VD. Ett förändringsarbete pågår i syfte att öka affärsmässigheten och effektiviteten i en marknad med gynnsamma förutsättningar de kommande åren. Orderstocken var vid ingången av 2022 stigande i den svenska verksamheten. Ny VD Nicke Rydgren tillträder under våren 2022.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North.

 

Nilörngruppen

Öppna i nytt fönster

Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode- och konfektionsindustrin. Kunderna kan förenklat kategoriseras som varumärkesägare och kedjeföretag. Nilörngruppen strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser inklusive ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider. Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer med en omsättning om 788 Mkr. Nilörngruppen levererar över 1,5 miljarder etiketter per år av olika storlekar och typ. Nilörngruppen finns representerat med dotterbolag i tolv länder; Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Bangladesh, Pakistan samt Kina, och cirka 90 procent av omsättningen sker utanför Norden. Därutöver verkar Nilörngruppen i Schweiz, Österrike, Italien och Spanien. Nilörngruppen har etablerade logistikcentra på de viktiga platserna Hong Kong, Turkiet, Indien, Bangladesh, Kina och Pakistan. Koncernen har egen produktion av tryckta etiketter i England, Turkiet, Indien, Bangladesh och Hong Kong samt produktion av vävda och tryckta etiketter i Portugal. Sedan Traction köpte ut Nilörngruppen från börsen 2009 har bolaget utvecklats starkt och har i dagsläget en god lönsamhet.

2021 blev Nilörngruppens bästa år någonsin med en omsättningsökning om 28 procent till 788 (618) Mkr samtidigt som rörelseresultatet mer än fördubblades till 120 (51) Mkr.

I juni 2015 noterades Nilörn på Nasdaq First North i Stockholm och sedan april 2018 är bolaget noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

 

OEM International

Öppna i nytt fönster

OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner inom industriella komponenter och system. Totalt säljer koncernen till över 30 000 kunder på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment som omfattar fler än 60 000 produkter från fler än 400 ledande och specialiserade leverantörer inom elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. Genom att ha en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ för leverantörerna än egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. Därtill anpassas sortimentet till varje enskild marknad och den lokala organisationen har till uppgift att kontinuerligt söka efter nya produkter och företag för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet.

OEM har de senaste åren utvecklats starkt och under 2021 uppvisades återigen rekordresultat med EBITA om 590 (422) Mkr motsvarande en resultattillväxt om 40 (10) procent.

Traction har varit storägare i OEM sedan slutet av 2009 och är engagerad i styrelsen sedan våren 2010. OEM International är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan.

 

Softronic

Öppna i nytt fönster

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Softronic har en helhetssyn på förändring som innebär att bolaget kan stödja kunderna inom allt från strategi till struktur inklusive organisation, processer och IT. Kunderna är främst medelstora och större företag samt organisationer i Sverige. Kundrelationerna präglas av långsiktighet och bolagets samarbeten sträcker sig ofta 10-20 år tillbaka i tiden. Ett exempel på Softronics erbjudande är antipenningtvättstjänsten CM1 där kunderna får hjälp med att övervaka och identifiera transaktioner som kan vara förknippade med kriminell verksamhet och terrorism. Tjänsten är tillgänglig 24/7/365 och processar mer än 100 miljoner kunder per dag. CM1 hanterar all information enligt penningtvättsregelverket och GDPR.

Under 2021 uppvisades åter ett rekordresultat om 94 Mkr motsvarande en rörelsemarginal om 11,9 procent.

Merparten av Softronics cirka 430 anställda är representerade i Stockholm. Bolaget är även verksamt i Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Softronic är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

Onoterade Innehav

Tractions onoterade innehav består både av hel- och majoritetsägda företag såväl som minoritetsägda företag. I de minoritetsägda företagen samarbetar vi med entreprenörer och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv kompanjon utveckla framgångsrika företag. De majoritetsägda företagen har vanligtvis varit ”turnaround” projekt, rekonstruktioner, ledningsutköp eller liknande. Traction har genom åren medverkat till att börsnotera flera onoterade företag.

Ankarsrum Kitchen

Öppna i nytt fönster

Ankarsrum Kitchen är ett säljbolag som marknadsför och säljer hushållsmaskinen Assistent Original®. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ankarsrum Industries som ägs av Traction till 100%. Assistent Original® är en svensk klassiker från 1940. Bolaget marknadsför Assistent Original® genom fysiska och digitala kanaler globalt. Bolaget har en stark etablerad försäljning på den nordiska hemmamarknaden och exportförsäljning via distributörer. Assistent Original® säljs förutom i de nordiska länderna huvudsakligen till USA, Tyskland, Kina samt flertalet länder i Europa.

Bolaget har haft en stark utveckling under 2021 med rekordomsättning som uppgick till 265 Mkr med ett rörelseresultat överstigande 30 Mkr. Ett stort fokus har legat på att bygga kapacitet i försörjningskedjan för att anpassa den till den högre efterfrågan. Det är fortsatt de större marknaderna Norden, Tyskland och USA som utvecklas starkast. Även aktiviteter för att öka försäljningen av alla de tillbehör som vidgar assistentens användningsområden har prioriterats och under året lanserades även en glassmaskin samt ett pizzastål.

 

Medino

Öppna i nytt fönster

Medino är ett snabbväxande onlineapotek baserat i Storbritannien. Medino ser möjligheter att digitalisera och effektivisera apotekshandeln med ambitionen att ta en ledande position i landet. Medgrundare är Christian Jakobsson (VD), Lars Elfversson (ordförande), Henrik Blomkvist och Viktor Holmberg. Tractions ägarandel uppgår till 5,7 procent. Investeringsår: 2020.

Recco Holding

Öppna i nytt fönster

Recco Holding äger RECCO, vilket är ett räddningssystem som används av mer än 800 räddningsorganisationer, fjällräddningstjänster och helikopterbolag i världen för att hitta lavinoffer och saknade personer. Systemet är tvådelat och består av RECCO-detektorer som används av professionella räddningsgrupper och RECCO-reflektorer vilka är inbyggda i skidutrustningen såsom i kläder, hjälmar och pjäxor. RECCO bygger på en radarteknik som möjliggör en snabb och exakt lokalisering av en person som bär en RECCO-reflektor. Reflektorerna är helt passiva och kräver varken batteri eller kunskap för att användas. RECCO-systemet är avsett för organiserad räddning och är inte ett alternativ utan ett komplement till användandet av sökutrustning som möjliggör kamraträddning.

Genom att RECCO-systemet möjliggör en snabbare sökinsats, så ges skid- och snowboardåkare som hamnat i en lavin en ytterligare chans att bli räddade i tid. RECCO-systemet finns etablerat på samtliga skidorter av dignitet i världen.

Under de senaste åren har flera framgångsrika tester av ett nytt, helikopterburet söksystem genomförts, som utöver lavinräddningar betydligt vidgar användningsområdet för RECCO till att söka efter försvunna i skog och mark, samt till sjöss. Bolaget har närvaro i 28 länder.

 

Sigicom

Öppna i nytt fönster

Sigicom är Nordens ledande leverantör av fältmätsystem för obemannad övervakning av vibrationer, buller och andra miljöstörningar (exempelvis partiklar i luft). Fältmätsystemen övervakar trådlöst bygg- och anläggningsarbeten, gruvor, bergtäkter samt väg- och tågtrafik. Sigicom säljer sina mätsystem och tjänster på en global marknad. Exporten står för huvuddelen av omsättningen och den fortsätter att öka. Stora marknader för Sigicom är USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada och Norden. Bolaget har utvecklat marknadens mest innovativa och kompletta fältmätsystem från sensor till webbpresentation och rapportering. För Sigicoms kunder innebär det en enkel installation, automatiserade mätningar och en kostnadseffektiv övervakning. Sensorerna mäter kontinuerligt vad som händer och kan triggas av en viss störning och kan då registrera detaljerade signalförlopp och ge valda användare larm. Mätinstrumenten tål tuffa miljöer och har mycket hög noggrannhet och tillförlitlighet. Sigicom erbjuder förutom webbaserade applikationsprogram även support, service och regelbunden kalibrering. Sigicom har en ambitiös tillväxtagenda baserat på produktledarskap och internationalisering. Sigicom är inne i en intensiv internationaliseringsfas med egen verksamhet i Storbritannien, Frankrike, USA och Kanada, samt ett stigande antal kunder globalt. Under 2021 ökade omsättningen med 40 procent med god lönsamhet.

Tengai

Öppna i nytt fönster

Tengai är ett nyetablerat företag specialiserat på AI-teknik inom rekrytering och personbedömning. Bolaget erbjuder en automatiserad intervjumjukvara som säkerställer en fördomsfri och effektiv rekryteringsprocess. Grundare av Tengai är rekryterings- och bemaningskoncernen Key People/ TNG Group som äger cirka 60 procent av aktierna. Tractions ägande uppgår till cirka 20 procent. Investeringsår: 2020.

Brillianze

Öppna i nytt fönster

Brillianze Sweden AB har uppfunnit och patenterat Transversor-teknologin. En Transversor upptäcker och förhindrar rörelse innan denna orsakar skada eller resursslöseri.

Den första produkten som använder en Transversor är RolloGuard Instant Fall Protection för rollatorer. Här agerar teknologin fallskydd och förhindrar att farlig rörelse uppstår, möjliggör ett bättre gånghjälpmedel som i sin tur skapar trygghet. Transversor-teknologin har potential att användas i flera andra applikationer i syfte att skapa en kontrollerad rörelse som både är säkrare och mer hållbar. Bolaget är grundat av entreprenören Patrik Zander (VD). Tractions ägarandel uppgår till 18,9 procent. Investeringsår: 2021

Finansiella Placeringar

 

Tractions investeringar, utöver aktiva innehav, klassificeras som finansiella placeringar. Dessa utgörs huvudsakligen av aktier, företagsobligationer och certifikat. Sammansättningen av olika tillgångsslag styrs till stor del av rådande marknadsförutsättningar.

Syftet med de finansiella placeringarna är, till skillnad från de aktiva innehaven, inte att skapa värde genom aktivt ägande och företagsbyggande. Snarare är målet att genom mer traditionell förvaltning skapa löpande avkastning även på den del av kapitalet som inte sysselsätts i de aktiva innehaven. Storleken på de totala finansiella placeringarna beror således dels på hur stor del av kapitalet som vid ett givet tillfälle inte är investerat i aktiva innehav dels på rådande marknadsförutsättningar. De finansiella placeringarna utvärderas löpande och har i snitt en kortare investeringshorisont än aktiva innehav. Storleken på enskilda finansiella placeringar kan variera där framförallt större aktieplaceringar kan förekomma och under perioder utgöra komplement till de aktiva innehaven.

En stor del av de finansiella placeringarna består av likvida innehav som snabbt kan säljas. Detta är viktigt för att behålla flexibiliteten att med kort varsel kunna stödja befintliga aktiva innehav, investera i nya aktiva innehav samt delta i garantikonsortium inför nyemissioner.

En aktieinvestering som inledningsvis klassificeras som finansiell placering kan över tid utvecklas till ett aktivt noterat innehav. Genom att som mindre ägare följa bolag över tid ges vi bättre möjligheter att utvärdera såväl affärsmodeller som företagsledningar.

Finansiella aktieplaceringar utgörs därutöver av lite större ägarandelar i mindre- och medelstora noterade företag där Traction även kan vara engagerad i valberedningsarbetet såsom till exempel i Poolia där Traction är näst största ägare. Under 2020 omklassificerades innehavet i Duroc från aktivt noterat innehav till finansiell placering då Traction inte är engagerad i bolagets styrelse och ägandet sedan tidigare understiger tio procent av rösterna.

Duroc

Öppna i nytt fönster

Duroc är en industrigrupp som äger industri- och industrihandelsverksamheter inom en rad olika branscher. Koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolag inom affärsområdena Fiber, Industrihandel och Övrig industri. Duroc har genomgått en omfattande omstrukturering de senaste åren då olönsam ma dotterbolag har sålts av eller avvecklats, och därefter sammanslagningen med International Fibres Group AB, ”IFG”. IFG tillverkar cirka 100 000 ton fibrer och garn per år i sina dotterbolag i USA, Storbritannien, Österrike och Belgien. Fibern används för en mängd applikationer av industriella köpare inom t.ex. bil-och textilindustrin. Under 2019 förvärvades den fransk-belgiska företagsgruppen Cotting Group som är producent av tekniska textilier. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan.

 

Garanterad emission

Traction har under många år medverkat som garant av publika emissioner. Det har skett i en rad olika situationer, till exempel vid aktiespridning i ”private placements”, vid börsintroduktioner, för att finansiera förvärv och expansion, ersätta förfallande lån eller för att rädda bolaget undan obestånd, samt för att stärka balansräkningen i största allmänhet.

• Traction har utfärdat garantier för bolag där vi redan är delägare, där vi avsett att bli delägare eller enbart för att säkerställa själva emissionen. Vi har ibland varit ensamma garanter och ibland ingått i garantikonsortier.
• Traction har också engagerats i kompletterande kring tjänster exempelvis som långivare tills bolaget fullföljt emissionen.
• Närliggande tjänster till emissionerna har varit att teckna i en riktad emission, utan företrädesrätt, eller att köpa någon större delägares aktiepost.
• Traction ser detta som en finansiell tjänst men är också beredd att bli en långsiktig ägare.

Traction har genom åren deltagit i dryga 30-tal garantikonsortier.